Disclaimer

Disclaimer voor www.hvwk.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hvwk.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul (HVWK). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul.

Rechten derden

De HVWK respecteert de rechten van derden. De HVWK heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbende(n) van materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal desondanks zonder toestemming op deze website is getoond, wordt verzocht contact op te nemen. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar info@hvwk.nl. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de afhandeling van uw e-mail.

Geen garantie op juistheid

De HWVK besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op deze website. Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul streeft naar een zo actueel mogelijke website. Het is echter mogelijk dat er in zowel de website van het HVWK, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stelt de HVWK uw reactie bijzonder op prijs.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul te mogen claimen of te veronderstellen.

Deze disclaimer is opgesteld in januari 2021. De HVWK kan deze disclaimer aanpassen en/of wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of deze disclaimer is gewijzigd.